Τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ένταξη στο Ν. 4495/17

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ένταξη στο Ν. 4495/17

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών

Στη ρύθμιση του Ν. 4495/17 μπορούν να υπαχθούν, για τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης όπως Ν.4178/13, Ν.4014/11 ή Ν3843/09.

Καθώς στη φάση της κατασκευής πολλά ακίνητα διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.

Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν. 4495/17 ώστε είτε να νομιμοποιηθεί το αυθαίρετο είτε να ρυθμιστεί για 30 έτη (ανάλογα την περίπτωση).

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων των αυθαιρέτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, με συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων (βεβαιώσεις , εντολές πληρωμών προστίμων , οικοδομικά σχέδια , τοπογραφικά κλπ ).