Φάκελος ακινήτου προς πώληση – Σύνταξη φακέλου

Φάκελος ακινήτου προς πώληση – Σύνταξη φακέλου

Φάκελος ακινήτου

Για να διαχειριστεί σωστά ένα ακίνητο, είναι απαραίτητος ο φάκελος ακινήτου. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα που το αφορούν. Συντάσσεται λοιπόν ένας πλήρης φάκελος με όλα τα πολεοδομικά και νομικά στοιχεία του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνται καθυστερήσεις στις υπηρεσίες που θα ζητηθούν έγγραφα για οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο. (μεταβίβαση, πώληση, αγορά, ανακαίνιση κλπ)

Τα έγγραφα που συνοδεύουν ένα ακίνητο είναι:

 1. το συμβόλαιο του ακινήτου, αν η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς)
 2. πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο
 3.  αντίγραφο οικοδομικής αδείας,
 4. Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου με τη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου,
 5. διάγραμμα κάλυψης,
 6. κατόψεις,
 7. συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας.
 8. Κτηματογραφικό απόσπασμα από την υπηρεσία του Κτηματολογίου (αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο) ή βεβαίωση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση (αν ανήκει σε περιοχή υπό ένταξη).
 9. φάκελος τακτοποίησης (σε περίπτωση που έχει γίνει κάποια τακτοποίηση αυθαιρεσίας στο παρελθόν),
 10. πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και τέλος
 11. Αν υπάρχει πράξη εφαρμογής στην περιοχή του ακινήτου που κυρώθηκε με απόφαση Νομάρχη μετά την 15/11/1994, θα πρέπει να προσκομισθεί από τον μεταβιβάζοντα, βεβαίωση ότι υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.2242/1994 και ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε γη και σε χρήμα.
 12. Εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, βεβαίωση του αρμοδίου Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.2538/1997 ότι δεν οφείλονται εισφορές.
 13. Αν συνορεύει με δασική έκταση το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, απαιτείται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση με πράξη τελεσιδικίας αυτού. Αν πρόκειται για χαρακτηρισμένο δασική έκταση απαιτείται πιστοποιητικό ακαϊας του άρθρου 25 του Ν.998/79. Σε περιοχές όπου έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, απαιτείται το πιστοποιητικό του αρ. 20 Ν.3889/2010 της Διεύθυνσης Δασών.

(τα 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 και 11, 12, 13 είναι απαραίτητα για την αγοραπωλησία ή μεταβίβαση ακινήτου)

Συμπληρωματικά στοιχεία ακινήτου

Είναι σημαντικό στο φάκελο του ακινήτου να υπάρχουν και κάποια στοιχεία που ολοκληρώνουν την εικόνα του ακινήτου, που δίνουν πληροφορίες για την ουσιαστική κατάστασή του, όπως:

 1. Φωτογραφικό αρχείο
 2. Τεχνική περιγραφή μηχανικού
 3. Τεχνική έκθεση επεμβάσεων (εάν έχουν γίνει επισκευές ή ανακαινίσεις
 4. Σχέδια στατικής μελέτης
 5. Όροι δόμησης της περιοχής, υπόλοιπο συντελεστή δόμησης
 6. Χρήσεις της περιοχής