Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υπάρχουσας οικοδομής

Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υπάρχουσας οικοδομής

Εκπονούμε μελέτες αποκατάστασης ή ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται βλάβες ή φθορές στο φέροντα οργανισμό, ή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου.