Μελέτη-Άδεια δόμησης-Κατασκευή

Μελέτη-Άδεια δόμησης-Κατασκευή

Άδεια δόμησης & Κατασκευή Κτιρίων

Αναλαμβάνουμε την άδεια δόμησης με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, μηχανολογικών μελετών και διεκπεραίωση στην Υπηρεσία Δόμησης. Συντάσσουμε κατασκευαστικά σχέδια, μελέτη εφαρμογής, σχέδια λεπτομερειών (όπου απαιτούνται) και υποστήριξη της κατασκευής μέχρι την παράδοση. Αναλαμβάνουμε και την επίβλεψη αρχιτεκτονικών, στατικών και μηχανολογικών μελετών.