Τοπογραφικές μελέτες

Τοπογραφικές μελέτες

Εκπονούμε τοπογραφικές μελέτες εξαρτημένες στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87 . Χρησιμοποιούμε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνικές της συλλογής και επεξεργασίας των μετρήσεων, χρησιμοποιώντας υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. 

Αναλαμβάνουμε τοπογραφικά για: Συμβόλαια – μεταβιβάσεις, Έκδοσης οικοδομικής αδείας, Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών, Καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, Κατάτμησης, Χάραξης ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών, Οριοθετήσεις, Σχεδιαστική υποστήριξη: οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές, Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές, Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών, Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις.